ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่

รายนามคณบดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

1 เมษายน พ.ศ. 2554 - 30 เมษายน พ.ศ. 2554 (รักษาการในตำแหน่ง) 

2

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์

30 เมษายน พ.ศ. 2554 - 29 เมษายน พ.ศ. 2558 

   

30 เมษายน พ.ศ. 2558 - 29 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)

3

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

30 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 ตุลาคม 2562 (รักษาการแทน)

4

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์

1 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน