ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์. 0 5446 6666 ต่อ 3358

Fax. 0 5446 6715

อีเมล์: safa@up.ac.th