เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 ได้มีโครงการค่ายผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา นำโดยนายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต และคณกรรมการสโมสรนิสิตฯ จำนวน 40 คน และมีได้รับเกียรติจาก อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์) นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร นายกฤตยชญ์ วงศ์หาญ นายกิตติคุณ คำรักษ์ เป็นวิทยากรหลักในการทำกิจกรรมพัฒนาทีมผู้นำสโมสรนิสิต และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา 2563

สร้างเมื่อ: 08 ก.ย. 2563 | โดย: admin