นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ


น.ส. ปิยะนุช แสงจันทร์
น.ส. ปิยะนุช แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3358)


นาง รัชดาภรณ์ จักรวัฒนา
นาง รัชดาภรณ์ จักรวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3364)


น.ส. ณษิภา เมาคำลี
น.ส. ณษิภา เมาคำลี
นักวิชาการเงินและบัญชี (3361)


น.ส. จริญญา ดวงเกิด
น.ส. จริญญา ดวงเกิด
นักวิชาการศึกษา (บริการการศึกษา) (3362)


น.ส. วันวิสาข์ จำรัส
น.ส. วันวิสาข์ จำรัส
นักวิชาการพัสดุ (3360)


นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ
นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ
บุคลากร (3364)


น.ส. ธนกร สุขเกษม
น.ส. ธนกร สุขเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานวิจัย 3362)