รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
คณบดี

รายละเอียดเพิ่มเติม...


อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

วุฒิการศึกษา...


อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ
อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบูรณนาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ