อาจารย์ รัตนะ ตาแปง
อาจารย์ รัตนะ ตาแปง
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปะการแสดง)


รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ


อาจารย์ ลิขิต ใจดี
อาจารย์ ลิขิต ใจดี
อาจารย์


ว่าที่ ร.ต. วิริยะ สวัสดิ์จีน
ว่าที่ ร.ต. วิริยะ สวัสดิ์จีน
อาจารย์


อาจารย์ ทัตพิชา เงินเย็น
อาจารย์ ทัตพิชา เงินเย็น
อาจารย์


อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
ลาศึกษาต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
อาจารย์