อาจารย์ สาวิตรี นุกูล
อาจารย์ สาวิตรี นุกูล
ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)


อาจารย์ ชลธิชา เป็งนวล
อาจารย์ ชลธิชา เป็งนวล
อาจารย์


อาจารย์ อัศนัย เล่งอี้
อาจารย์ อัศนัย เล่งอี้
อาจารย์


อาจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
อาจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
อาจารย์


อาจารย์ อรทัย มหาวรรณ
อาจารย์ อรทัย มหาวรรณ
อาจารย์


อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

วุฒิการศึกษา...


อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง
อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง
อาจารย์


อาจารย์ ภัคธิมา วรศิริ
อาจารย์ ภัคธิมา วรศิริ
อาจารย์


อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
อาจารย์


อาจารย์ อาริสรา นุกูล
อาจารย์ อาริสรา นุกูล
อาจารย์


อาจารย์ สุธี เมฆบุญส่งลาภ
อาจารย์ สุธี เมฆบุญส่งลาภ
อาจารย์


อาจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ
อาจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ
อาจารย์


อาจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
อาจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
อาจารย์


อาจารย์ ปณิธาน ประมูล
อาจารย์ ปณิธาน ประมูล
อาจารย์


อาจารย์ ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
อาจารย์ ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
อาจารย์