ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)


อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล
อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล
อาจารย์


อาจารย์ พสุ สุวภาพ
อาจารย์ พสุ สุวภาพ
อาจารย์


อาจารย์ ชนกพร อ้วนสุชาติ
อาจารย์ ชนกพร อ้วนสุชาติ
อาจารย์


อาจารย์ เมธิศา ถวิลวงศ์
อาจารย์ เมธิศา ถวิลวงศ์
อาจารย์