อาจารย์ ทวี เสรีวาศ
อาจารย์ ทวี เสรีวาศ
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปะและการออกแบบ)


อาจารย์ ธเนศ ไข่แก้ว
อาจารย์ ธเนศ ไข่แก้ว
อาจารย์


ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร. ชาญคณิต อาวรณ์
ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร. ชาญคณิต อาวรณ์
อาจารย์


อาจารย์ ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
อาจารย์ ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
อาจารย์


MR. ALEXANDER FACHANG WANG
MR. ALEXANDER FACHANG WANG
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ


อาจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์
อาจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์
อาจารย์


อาจารย์ ดร. ธงไทย วงศ์วิชัย
อาจารย์ ดร. ธงไทย วงศ์วิชัย
อาจารย์


อาจารย์ อารยา รวมสำราญ
อาจารย์ อารยา รวมสำราญ
อาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ
อาจารย์


อาจารย์ พัชราภรณ์ ลือราช
อาจารย์ พัชราภรณ์ ลือราช
ลาศึกษาต่อ


อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ
อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบูรณนาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ


อาจารย์ เอกพงษ์ เรือนอุ่น
อาจารย์ เอกพงษ์ เรือนอุ่น
อาจารย์


ผู้ช่วยสอน อธิพงษ์ สัทธรรมนุวงษ์
ผู้ช่วยสอน อธิพงษ์ สัทธรรมนุวงษ์
ผู้ช่วยสอน