รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
คณบดี

รายละเอียดเพิ่มเติม...


อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ
อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบูรณนาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ


อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

วุฒิการศึกษา...


อาจารย์ นคร คำร้อง
อาจารย์ นคร คำร้อง
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต


อาจารย์ สาวิตรี นุกูล
อาจารย์ สาวิตรี นุกูล
ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)


อาจารย์ รัตนะ ตาแปง
อาจารย์ รัตนะ ตาแปง
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปะการแสดง)


อาจารย์ ทวี เสรีวาศ
อาจารย์ ทวี เสรีวาศ
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปะและการออกแบบ)


อาจารย์ ธนพงศ์ เด็ดแก้ว
อาจารย์ ธนพงศ์ เด็ดแก้ว
อาจารย์


อาจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์
อาจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์
อาจารย์


อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง
อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง
อาจารย์


นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ