ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม (งบประมาณอยู่ในส่วนกองแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รายงานผลปฎิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-พ.ศ.2561-ครั้งที่-1

รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 1 ล้าน ปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 1 ล้าน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกๆ ไตรมาส ประจำคณะสถาปัตย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2561

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...