คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านการตรวจสอบและรับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านการตรวจสอบและรับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (หลักสูตร พ.ศ. 2555) ได้จัดกิจกรรมการขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก นำโดย รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ คุณชาติชาย อัศวสุขี อาจารย์พรพุฒิ ศุภเอม อาจารย์ อาจารย์พรพรหม แม้นนนทรัตน์ คุณวศิน ธรรมานุบาล และเจ้าหน้าที่จากสภาสถาปนิกเป็นที่เรียบร้อย โดย ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองคณบดีฯ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต โดยการขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญาฯ ประกอบไปด้วยการบรรยายสรุปการดำเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาจนปัจจุบัน การสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตปัจจุบัน บัณฑิต และผู้ใช้งานบัณฑิต การนำเสนอผลงานของนิสิตในทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก และการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (หลักสูตร พ.ศ. 2555) ได้ผ่านการขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญาฯ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งส่งผลให้นิสิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถเข้ารับการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิกได้ ภาพ / ข่าว : สุธี เมฆบุญส่งลาภ