แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ