เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-พ.ศ.2561-ครั้งที่-1

รายละเอียดตามเอกสารแนบ