ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

รายละเอียดดังเอกสารแนบ