ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม (งบประมาณอยู่ในส่วนกองแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดดังเอกสารแนบ