คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

- แผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รายงานผลการดำเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566

- แผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

- แผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

- แผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563