คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้ร่วมโครงการ Workshop: วางผังชุมชนและออกแบบที่อยู่อาศัยบริเวณหลังสำนักงานแขวงเม็งราย (แม่ข่าโมเดล) จังหวัดเชียงใหม่

8 มี.ค. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายกรณ์ มูลอินต๊ะ
2. นางสาวทยาภา เก่งวิกย์กรรม
3. นางสาวกนกอร แสนจันทร์
4. นายธนดล ทิพย์อักษร
5. นายณัฐวัตร เครื่องคำ
6. นายอธิพงศ์ รัตนวงค์

โครงการดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์วณิชญา ถนอมพลกรัง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 92 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ