บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ทวี เสรีวาศ
  • ประธานหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

อาจารย์ ทวี เสรีวาศ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  • ปริญญาตรี: ปริญญาศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: tawee.sa@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

ผลงานสร้างสรรค์

  • (1) ทวี เสรีวาศ, (2559). “Art Exhibition By Art In Soi Group” ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร :4-30 พฤศจิกายน 2559.
  • (2) ทวี เสรีวาศ, (2557). “โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและนิทรรศการนานาชาติ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :27-30 ตุลาคม 2557.
  • (3) ทวี เสรีวาศ, (2557). นิทรรศการอาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ “Make You Rownart” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :23-30 สิงหาคม 2557
  • (4) ทวี เสรีวาศ, (2556). นิทรรศการโครงการพิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่ “Little Big Prints” ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ :5 -26 มิถุนายน 2556
  • (5) ทวี เสรีวาศ, (2555). นิทรรศการ “ทัศนาวันทา ไหว้ยอสา ผ้าพระบฎความงามแห่งผืนผ้าพระบฎล้านนา” ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :29 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2555

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-