บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. ชาญคณิต อาวรณ์
 • อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. ชาญคณิต อาวรณ์


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก:
   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท:
   • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ประวัติศาสตร์ศิลปะ) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาตรี:
   • รัฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   • ศิลปบัณฑิต(ศิลปะไทย) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

 • Email: chankhanit.ar@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

 • ชาญคณิต อาวรณ์, (2553), “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองไทย พ.ศ.2551 – 2552”.ทุนสนับสนุนการวิจัยส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • ชาญคณิต อาวรณ์และคณะ, (2554), “รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบพหุภาคี : กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย”.ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ชาญคณิต อาวรณ์, (2558), “รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา: ปรากฏการณ์ร่วมสมัยภายใต้นโยบายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย”.ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • ชาญคณิต อาวรณ์ และคณะ, (2558), “แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม” .ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
 • ชาญคณิต อาวรณ์, (2555), “สัญลักษณ์ในหน้าบันวิหารและอุโบสถสมัยครูบาศรีวิชัย : การเมืองวัฒนธรรมในสังคมล้านนา พ.ศ.2463 – 2477 ”. วารสารวิจิตรศิลป์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 : 91 – 120

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-