บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
  • อาจารย์

อาจารย์ ปวินท์ ระมิงค์วงศ์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศิลปมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: pawin.ra@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • ปวินท์ ระมิงค์วงศ์, (2557). “รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม หัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”

ผลงานสร้างสรรค์

  • (1) ปวินท์ ระมิงค์วงศ์, (2556). “Sound of lake” การแสดงผลงานศิลปะในโครงการ “คุณค่าทางศิลปะสู่จิตสำนึกรักษ์กว๊านพะเยา” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
  • (2) ปวินท์ ระมิงค์วงศ์, (2558). การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ “Make Your Own Art” โดยคณาจารย์จากเครือข่ายการสร้างสรรค์ 3 สถาบัน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-