บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ เอกพงษ์ เรือนอุ่น
  • อาจารย์

อาจารย์ เอกพงษ์ เรือนอุ่น


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศิลปะมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาตรี: ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) ภาควิชาภาพพิมพ์จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: aekapong.ro@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานสร้างสรรค์

  • (1) เอกพงษ์ เรือนอุ่น, (2557). “ปิ๊ก” จัดร่วมกับศิลป์เก่าคณะวิจิตรศิลป์รุ่น 22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปะ
  • (2) เอกพงษ์ เรือนอุ่น, (2557). “นิทรรศการแสดงศิลปะของอาจารย์สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • (3) เอกพงษ์ เรือนอุ่น, (2556). “นิทรรศการแสดงงาน คุณค่าทางศิลปะสู่จิตสำนึกรักษ์กว๊านพะเยา” ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • (4) เอกพงษ์ เรือนอุ่น, (2556). “ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • (5) เอกพงษ์ เรือนอุ่น, (2555). นิทรรศการแสดงงาน ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-