บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
 • อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ
 • รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ

อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท: ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
 • ปริญญาตรี: ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

ข้อมูลการติดต่อ

 • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3375
 • Email: preeyachanok.ke@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

 • (1) ปรียาชนก เกษสุวรรณ, (2558). “ลายน้ำไหล บไหลคืนถิ่น” (โครงการพัฒนาคณะดวยงานสรางสรรคเชิงวิชาการ กรณีศึกษาจากโครงการตัวอย่าง โครงการสร้างสรรคผลงานภาพถายและวีดีทัศน์ แรงบันดาลใจจาก การเปลี่ยนถายวัฒนธรรมเพศหญิงในกลุมชาติพันธุไทลื้อ อ.เชียงคำ จ.พะเยา) (สัญญาเลขที่ ABCUP5610) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยพะเยา
 • (2) ปรียาชนก เกษสุวรรณ, (2557). “การศึกษาพัฒนาการจากการทอผ้า(ซิ่น)ไทลื้อเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจำวันสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ถึงปัจจุบัน เพื่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชน ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา” (สัญญาเลขที่ PO20057120010) ทุนสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ปีงบประมาณ 2557
 • (3) ปรียาชนก เกษสุวรรณ, (2558). “ลือถิ่น” โครงการพัฒนาคณะด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอพื้นถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (สัญญาเลขที่ ABCUP58A03)
 • (4) ปรียาชนก เกษสุวรรณ, (2558). วิถีบ่เก่า “ม่วน(สุนทรียะ) ชื่น(สุขภาวะ) คืนสุข(ผู้สูงอายุ)” โครงการพัฒนาคณะด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษากระบวนการทางสุนทรียะสร้างสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (สัญญาเลขที่ ABCUP59A05) 

ผลงานสร้างสรรค์

 • (1) ปรียาชก เกษสุวรรณ, (2556). “THAITAI: A Measure of Understanding Exhibition” หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 • (2) ปรียาชนก เกษสุวรรณ, (2556). “ThaiTai: A Measure of Understanding” ณ URS21 Chung Shan Creative Hub เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-