บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ พัชราภรณ์ ลือราช
  • อาจารย์

อาจารย์ พัชราภรณ์ ลือราช


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย
  • ปริญญาโท : M.F.A. (textile design) Visvabharati University, Santiniketan, India
  • ปริญญาตรี : ศ.บ.(การออกแบบเครื่องประดับ) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: patcharaporn.lu@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-