บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ
  • อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) คณะมัณฑนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาตรี: ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (เครื่องเคลือบดินเผา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: weerada.bu@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • (1) วีรดา บัวบังใบ, (2554). “ครอบครัวนกฮูก” ,Veridian E-Journal SU, ปีที่ 4 (ฉบับที่ 1) :173. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 8, 2560 จาก http://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/7028.
  • (2) วีรดา บัวบังใบ, (2559). “ค่าคืนที่แสนดี”.,หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 :หน้า 63. 

ผลงานสร้างสรรค์

  • (1) วีรดา บัวบังใบ, (2557). การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ “Make Your Own Art” โดยคณาจารย์จากเครือข่ายการสร้างสรรค์ 3 สถาบัน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • (2) วีรดา บัวบังใบ, (2559).“รางวัลดีเด่น เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม”., การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-