บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา รวมสำราญ
  • อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา รวมสำราญ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  • ปริญญาตรี: ศิลปศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: araya.la@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • (1) อารยา เลาหะพันธ์, (2554, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม). “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตร์โลกของเรา”, วารสารครุศาตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • (2) อารยา รวมสำราญ, (2558). “สำรวจและสืบค้นเครื่องใช้ในครัวข้าวเหนียวของชาวไทยอีสานในล้านนา กรณีศึกษาบ้านปางมดแดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา”
  • (3) อารยา รวมสำราญ, (2558). คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว “ครัวข้าวเหนียว ของชาวอีสานในล้านนา” กรณีศึกษาบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา :งานวิจัย , เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ,สำนัก งานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา(สกอ.) 

ผลงานสร้างสรรค์

  • อารยา รวมสำราญ, (2558). การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม “(Phoenix)”.,งานพะเยาวิจัย ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-