บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ธเนศ ไข่แก้ว
  • อาจารย์

อาจารย์ ธเนศ ไข่แก้ว


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)คณะมัณฑนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  • ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: tanet.ka@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • ธเนศ ไข่แก้ว, (2554). “เมืองศิวิไลซ์ Veridian E-Journal SU” :ปีที่ 4(ฉบับที่ 1), 294. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 8, 2560 จาก http://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/7064.+

ผลงานสร้างสรรค์

  • ธเนศ ไข่แก้ว, (2557). การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ “Make Your Own Art” โดยคณาจารย์จากเครือข่ายการสร้างสรรค์ 3 สถาบัน ณ หอ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-