บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • น.ส. ปิยะนุช แสงจันทร์
  • รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป

น.ส. ปิยะนุช แสงจันทร์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: บธ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ปริญญาตรี: ศ.บ.(การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3358
  • Email: piyanut.sa@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-