บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงไทย วงศ์วิชัย
  • อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงไทย วงศ์วิชัย


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก: Doctor of Design, Design and Media Technology, Faculty of Engineering, Iwate University, Japan.
  • ปริญญาโท: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  • ปริญญาตรี: ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: thongthai.wo@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • (1) W. Thongthai (2015).An Observation of Human Comprehension Through WoodJoints Assembly of a Cube Puzzle Human Interface and the Management of Information. Information and Knowledge Design., Volume 917: p.668-677.
  • (2) T. Masao, T. Takamitsu, W. Thongthai, Yen-Yu Kang (2016). Basic ObservationAbout the Difficulty of Assembly Wood Puzzle by Wooden Joint [Human Interface and the Management of Information: Applications and Services., Volume 973:p.589-598
  • (3) W. Thongthai, T. Takamitsu (2017). Investigating affecting the difficulty inassembling a joint of a cube puzzle [Bulletin of Japanese Society for the Science of Design, 63 :p.49-58

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-