บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์
  • อาจารย์

อาจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: Master of fine Art (Art,Architecture And Performance) University for the creative Arts ,United Kingdom
  • ปริญญาตรี: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ปฏิมากรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: nitis.wa@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานสร้างสรรค์

  • (1) W. Nitis, (2012). “An exhibition of site-specific contemporary art at Melbourne Works”, Hebden Bridge :29 June – 8 July 2012
  • (2) นิธิศ วนิชบูรณ์, (2556). นิทรรศการ "หน้าตรง ด้านข้าง : Meet Me Half Way" ณ Artery Post-Modern Gallery (สีลมซอย 19) :31 สิงหาคม – 28 กันยายน 2556 121
  • (3) นิธิศ วนิชบูรณ์, (2558). “Art exhibition By Art In Soi Group” ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร :4-30 พฤศจิกายน 2558

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-