บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ อธิพงษ์ สัทธรรมนุวงษ์
  • อาจารย์

อาจารย์ อธิพงษ์ สัทธรรมนุวงษ์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
  • ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email:

ตำแหน่ง

  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-