บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
  • อาจารย์

อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฏยศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: thananyawan.sr@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-