บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
  • อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: sarawut.ju@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรขำ, และสุดาพร นิ่มขำ. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา:เครือข่ายสำนักพ่อครูคำกาไวย์ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณี ภรณ์ และเครือข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1. หน้า 5-6.วันที่ 17 พฤษภาคม 2562. ไทย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี (บทคัดย่อ)

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-