บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
  • ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: กศ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาตรี: ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: nutchanart.de@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-