บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • น.ส. จุฑารัตน์ อวดหาญ
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส. จุฑารัตน์ อวดหาญ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: นศบ.(ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3364
  • Email: chutarat.ua@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-