บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • ว่าที่ ร.ต. วิริยะ สวัสดิ์จีน
  • อาจารย์

ว่าที่ ร.ต. วิริยะ สวัสดิ์จีน


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: กำลังศึกษา ศศ.ม (ศิลปะการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ปริญญาตรี: ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: wiriya.sa@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-