บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ลิขิต ใจดี
  • อาจารย์

อาจารย์ ลิขิต ใจดี


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: กำลังศึกษา ศศ.ม (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาตรี: ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: likhit.ja@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-