บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: Master of Science (Historic Building Conservation) Kingston University, London, United Kingdom
  • ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3370
  • Email: kaittisak.sa@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • ภัคธิมา วรศิริ และเกียรติศักดิ์ ใสสอาด. (2559). รายงานการวิจัยการรือ ฟื้นลักษณะทางกายภาพของย่านการค้าเมืองพะเยา เพื่อส่งเสริมการ รับรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพื นที่และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-