บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ
  • อาจารย์

อาจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: varin.ru@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • วรินทร์ รวมสำราญ. (2559). รายงานการวิจัยการสื่อความหมายคติสัญลักษณ์และรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรม วิหารพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำและพระธาตุจอมทอง ที่สัมพันธ์กับ บริบทเวียงพระธาตุจอมทองและบริบทพื นทีกลุ่มโบราณสถานวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-