บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ สุธี เมฆบุญส่งลาภ
  • อาจารย์

อาจารย์ สุธี เมฆบุญส่งลาภ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: suthee.me@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • สุธี เมฆบุญส่งลาภ. (2559). การสร้างการตระหนักรู้ในด้านประวัติศาสตร์พื้นที่แก่คนในชุมชนย่านหนองระบู ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา. เจ-ดี :วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ: เอส ที ทู ดี ไซน์. หน้า 50-
  • สุธี เมฆบุญส่งลาภ และอาริสรา นุกูล.(2559).รายงานการวิจัยการรื้อฟื้นองค์ประกอบของเวียงโบราณของเมืองพะเยาในความนึกคิดของประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาเวียงพะเยา เวียงน้ำเต้า และเวียงพระธาตุจอมทอง. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-