บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ปณิธาน ประมูล
  • อาจารย์

อาจารย์ ปณิธาน ประมูล


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : ศป.ม.(ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี : ภ.สถ.บ.(ภูมิสถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: panitan.pr@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-