บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
  • อาจารย์

อาจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี : สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: punnapong.ku@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-