บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก (กำลังศึกษา): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  • ปริญญาโท: เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) สาขาวิชาเคหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: pantapat.bo@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • งานออกแบบสถาปัตยกรรม และงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-