บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ภัคธิมา วังยาว
  • ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ภัคธิมา วังยาว


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก: กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ United Kingdom
  • ปริญญาโท: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: phakthima.va@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

  • ภัคธิมา วรศิริ และเกียรติศักดิ์ ใสสอาด. (2559). รายงานการวิจัยการรือฟื้นลักษณะทางกายภาพของย่านการค้าเมืองพะเยา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สถานะ

  • ลาศึกษาต่อ