บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง
  • อาจารย์

อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาตรี : สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: wanichaya.ta@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-