บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ สาวิตรี นุกูล
  • ประธานหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อาจารย์ สาวิตรี นุกูล


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: sawittree.nu@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • สาวิตรี นุกูล และอาริสรา นุกูล. (2559). รายงานการวิจัยแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการรับรู้พื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมือง กรณีศึกษาพื้นที่คูเมือง เวียงพะเยา พะเยา. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-