บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
  • อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก: ปร.ด.(สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท: วศ.ม.(วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แผน ข.)
  • ปริญญาตรี: สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: amares.th@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-