บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
 • อาจารย์ อัศนัย เล่งอี้
 • อาจารย์

อาจารย์ อัศนัย เล่งอี้


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก: กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาโท: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
 • ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552)

ข้อมูลการติดต่อ

 • Email: asanai.le@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • อนุรักษ์สถาปัตยกรรม (Architectural Conservation)
 • การออกแบบเพื่อทุกคน (universal design)
 • งานระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม (Building systems and Environment)

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

 • การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (อัตลักษณ์ของย่านชุมชน, การออกแบบเพื่อคนทุกคน, และการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

งานวิจัย

 • การจัดสภาพสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนกรณีศึกษาชุมชนตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (2559)
 • โปรแกรมการจัดสภาพสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน สหวิชาชีพพยาบาลและสถาปัตยกรรม (2559)
 • การออกแบบสภาพสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนกรณีศึกษาชุมชนตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (2559)

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่