บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ อาริสรา นุกูล
  • อาจารย์

อาจารย์ อาริสรา นุกูล


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (แผน ข.)
  • ปริญญาตรี: ภ.สถ.บ.(ภูมิสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: arissara.nu@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-