บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ชลธิชา เป็งนวล
  • อาจารย์

อาจารย์ ชลธิชา เป็งนวล


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: สถ.ม.(สถาปัตยกรรม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี: สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: cholthicha.pe@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-